(1)
โกษะโยธิน พ. .; บัญชาพัฒนศักดา ช. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. j dev admin res 2020, 10, 127-139.