(1)
ปวะบุตร ส. .; เรืองสังข์ ร. .; ธนปญฺโญ พ. . การศึกษากระบวนการโค้ชด้วยหลักพุทธธรรมของครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู. j dev admin res 2020, 10, 140-152.