(1)
อติภทฺโท (สุระมณี) พ. .; กิตติญาณวิสิฐ พ.; บุญปู่ ส. . การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนพระอภิธรรม กรุงเทพมหานคร. j dev admin res 2020, 10, 179-191.