(1)
สังข์ตระกูล ม.; เมธาสุทธิรัตน์ จ. การมีส่วนร่วมของประชาชนและสมาชิกในการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี. j dev admin res 2021, 11, 243-254.