(1)
ผู้ทรงธรรม น.; ลาภเจริญ ส. ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. j dev admin res 2021, 11, 215-227.