(1)
ศิริสวัสดิ์ ก.; รอบรู้ อ. การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. j dev admin res 2021, 11, 255-264.