(1)
มิ่งศิริธรรม ว.; โปรยรุ่งโรจน์ ร. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. j dev admin res 2021, 11, 38-49.