(1)
ไชยเมือง ป. การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนอย่างสมดุลของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4. j dev admin res 2021, 11, 228-242.