(1)
วินัยกุลพงค์ น. . ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ต่อการจัดการปางช้าง ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. j dev admin res 2021, 11, 334-342.