(1)
ดิษาภิรมย์ ด.; หาสุนทรี น. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ในสังกัดกรมกำลังพลทหารบก. j dev admin res 2021, 11, 532-545.