(1)
อยู่เกตุ ก. รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์. j dev admin res 2021, 11, 517-531.