(1)
ปิ่นกุล ว.; หาสุนทรี น. การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ และความผูกพันในองค์การของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก. j dev admin res 2021, 11, 720-731.