(1)
อนุจันทร์ ก.; ศิริวัฒน์ บ.; สว่างวงศ์ บ.; ใจดี ข. ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. j dev admin res 2022, 12, 57-69.