(1)
สุปญฺโญ พ. พุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting. j dev admin res 2022, 12, 153-163.