(1)
จันทร์ชูกลิ่น ส.; ดลประสิทธิ์ เ. การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. j dev admin res 2022, 12, 70-82.