(1)
ทองเรืองวงค์ ฉ.; โกวิท ศ. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. j dev admin res 2022, 12, 349-359.