(1)
ชุมวรฐายี ณ.; สว่างวงศ์ บ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. j dev admin res 2022, 12, 221-233.