(1)
บัวพุด ป.; เย็นเยือก เ. . การประเมินผลการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในสถานการณ์โควิด-19. j dev admin res 2022, 12, 373-386.