(1)
อย่างกลั่น พ.; ยอดราช ว. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. j dev admin res 2022, 12, 518-532.