(1)
โกมลภมร ช.; ลาภธเนศ อ. ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะจัดการโครงการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในภาคก่อสร้าง. j dev admin res 2022, 12, 456-472.