(1)
พุ่มจำปา อ. .; ทับหิรัญรักษ์ ธ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. j dev admin res 2022, 12, 563-573.