(1)
ประกายพรรณ ก. บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย. j dev admin res 2023, 13, 1175-1185.