(1)
ดอนเส ป. .; ฟองธนกิจ ร.; ผจญ ส. รูปแบบการบริหารธุรกิจร้านขายยาที่มีประสิทธิภาพ. j dev admin res 2023, 13, 1217-1232.