(1)
พนมเสริฐ พ.; ชัยกิจอุราใจ ป. ปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมของธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสำหรับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย. j dev admin res 2022, 12, 663-676.