(1)
รอดแดง น.; ธูปกระจ่าง ศ.; เจริญวิริยะกุล ช. การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. j dev admin res 2022, 12, 733-742.