(1)
เกียรติสุรนนท์ ก.; เจริญวิริยะกุล ช. การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group). j dev admin res 2022, 12, 724-732.