(1)
วงศ์คำปัน ศ.; ทองโปร่ง อ.; เนตาสิทธิ์ อ.; หมื่นแจ่ม ส. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. j dev admin res 2022, 12, 605-619.