(1)
พัชรทรัพย์ไพศาล ม.; เจริญวิริยะกุล ช.; สมใจ อ. ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา. j dev admin res 2023, 13, 138-150.