(1)
วงษ์ระบือดังอนุ ภ.; เจริญวิริยะกุล ช.; สมใจ อ. ความต้องการเครื่องมือแพทย์ และปัจจัยในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. j dev admin res 2023, 13, 127-137.