(1)
สุวรรณเกต ม.; เจริญวิริยะกุล ช.; ดำรงค์กูลสมบัติ ว.; สุรดินทร์กูร น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร. j dev admin res 2023, 13, 151-163.