(1)
แก้วทรัพย์ ณ.; เผ่าพันธุ์ ณ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศไทย. j dev admin res 2023, 13, 237-247.