(1)
เรืองปัญญาโรจน์ พ.; วงศ์ไชยสุวรรณ ส. การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. j dev admin res 2023, 13, 938-948.