(1)
กลิ่นหอม ส.; เต็มแก้ว ว.; เส็นสด อ. ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน. j dev admin res 2023, 13, 376-391.