(1)
รุจาฉันท์ ภ. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. j dev admin res 2023, 13, 363-375.