(1)
ชีรวินิจ จ. การนำนโยบายด้านการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสาธารณะของ เทศบาลไปปฏิบัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. j dev admin res 2023, 13, 285-300.