(1)
จุรีมาศ เ.; พงษ์เพ็ง ป.; ผังนิรันดร์ บ. แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. j dev admin res 2023, 13, 349-362.