(1)
โชติพนัส ส. . ถอดรหัสแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย ในประเทศไทย. j dev admin res 2023, 13, 469-484.