(1)
เหมาะประมาณ ณ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมขนาดเล็ก ในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวยุโรป. j dev admin res 2023, 13, 332-348.