(1)
จันทนา ส. .; แสงมหาชัย ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. j dev admin res 2023, 13, 551-572.