(1)
โฉมฉาย เ.; อู่อ้น ว. ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา. j dev admin res 2023, 13, 508-520.