(1)
กิติพัตย์ น. . อิทธิพลของคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธนาคารในประเทศไทย. j dev admin res 2023, 13, 817-829.