(1)
สุขกิจเจ พ. .; ชัยกิจอุราใจ ป. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย. j dev admin res 2023, 13, 589-603.