(1)
เชื้อแก้ว เ. .; อู่อ้น ว. . ปัจจัยเชิงสาเหตุของการนำเทคโนโลยีการขายมาใช้ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของธุรกิจออนไลน์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. j dev admin res 2024, 14, 163-172.