(1)
พรสุขสว่าง พ. .; เจริญวิริยะกุล ช. .; ศิริวัฒนา ส. .; สุวรรณาภิรมย์ ส. . การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคคล และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานโรงงานอะไหล่รถยนต์. j dev admin res 2023, 13, 673-684.