(1)
พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์; ลุนสำโรง ณ. .; แพง จ. . การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นฐาน ตามหลักไตรสิกขา ในภาคเหนือตอนบน. j dev admin res 2024, 14, 138-147.