(1)
ตุ้งกู ส. .; นากามัทสึ ม. . การจัดการการท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล. j dev admin res 2024, 14, 14-27.