บุญรุ่ง ว. . . ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 2, p. 15–23, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243839. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.