สุทธิโภชน์ ส. . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมกับการสอนตามคู่มือครู. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 2, p. 24–33, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243841. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.