สงจันทร์ อ. . ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีและความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 2, p. 34–47, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243842. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.