บริบาล อ. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 2, p. 48–61, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243843. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.